เว็บไซต์ของคนรักภาษาและวรรณกรรมไทย เพื่อเสริมสร้างภูมิปัญญา แสวงหาอัตลักษณ์ที่ควรค่าแก่ความภาคภูมิใจ และฝากไว้ในบรรณพิภพ ขออัญเชิญพรพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ผู้มาเยี่ยม จารใจดอตคอม May all readers be blessed with pure preseverance, sharp wisdom and complete physical health. by... H.M.King Bhumibol Adulyadej ขอจงมีความเพียรที่บริสุทธิ์ ปัญญาที่เฉียบแหลม กำลังกายที่สมบูรณ์
 

 วรรณกรรมไทยลื้อ ต.หย่วน อำเภอเชียงคำ จังหวัดเชียงราย 

 ประเพณีทำขวัญและมงคลพจน์ในพิธีแต่งงาน
 การศึกษาเจตคติและความเข้าใจคำทับศัพท์ 
 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อเสริมสร้างการบริหาร จัดการที่ดีของกองทุนหมู่บ้านในจังหวัดนครปฐม
 การใช้มิติทางวัฒนธรรมไทยในสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ 
 วรรณกรรมเพลงไทยสากลยอดนิยม: กระจกเงาแห่งมิติ วัฒนธรรมไทยร่วมสมัย 
 การพัฒนาศาสตร์และศิลป์ในการเรียบเรียงบทนิพนธ์และ
การวิจัยเชิงคุณภาพ 
Jarnjai Home Page
Copyright © 2009 jarnjai.com. All rights reserved.
 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ :