เว็บไซต์ของคนรักภาษาและวรรณกรรมไทย เพื่อเสริมสร้างภูมิปัญญา แสวงหาอัตลักษณ์ที่ควรค่าแก่ความภาคภูมิใจ และฝากไว้ในบรรณพิภพ ขออัญเชิญพรพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ผู้มาเยี่ยม จารใจดอตคอม May all readers be blessed with pure preseverance, sharp wisdom and complete physical health. by... H.M.King Bhumibol Adulyadej ขอจงมีความเพียรที่บริสุทธิ์ ปัญญาที่เฉียบแหลม กำลังกายที่สมบูรณ์

งานวิจัย ดุษฏีนิพนธ์ และบทนิพนธ์

จารใจวรรณศิลป์ แหล่งรวมผลงานวรรณศิลป์ของแฟนคลับ
แหล่งรวมผลงานวรรณศิลป์
และพักใจของคนสานฝัน
ขอเชิญเพื่อนพ้องน้องพี่
ส่งผลงานร่วมเผยแพร่สู่สาธารณชน

โปรดติดต่อเว็บมาสเตอร์
@ประสานกับจารใจ


งานวิจัยทางภาษาและวัฒนธรรม

นานาสาระเกี่ยวกับบัณฑิตศึกษา
ระดับ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
และ ปรัชญาดุุษฎีบัณฑิต
ของ คณะวัฒนธรรมศาสตร์

ศาสตร์และศิลป์แห่งการนิพนธ์
ภาษาและวัฒนธรรม

บทความคับข้องใจและแนวคิด
เพื่อบรรเทานานาสารพันปัญหา
เกี่ยวกับภาษาและวรรณศิลป์

ขอเรียนเชิญพบกองบรรณาธิการ
ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
ส่งผลงานเผยแพร่ ณ จารใจดอตคอม

     ขอเชิญทุกท่านส่งผลงานทางด้านวรรณศิลป์ทั้งร้อยแก้วและร้อยกรอง ร่วมเผยแพร่ แลกเปลี่ยนเรียนรู้
     สังสรรค์ เสวนา และเสริมคุณค่าของภาษาและวัฒนธรรมอันควรค่าแก่ความภาคภูมิใจของชาติ
 
   
ราชบัณฑิตยสถาน
สน.คณะกรรมการการอุดมศึกษา
ม.ราชภัฏนครปฐม
Graduate School, MSU
สมาคมอาเซียนแห่งประเทศไทย
I love culture, กระทรวงวัฒนธรรม
ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ
คลังสื่อการเรียนรู้ SEMA
คลังศัพท์ไทย
ภาษาไทยดอตคอม
สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
หอสมุดแห่งชาติ
เด็กดีดอตคอม
Copyright © 2009 jarnjai.com. All rights reserved.
 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ :