เว็บไซต์ของคนรักภาษาและวรรณกรรมไทย เพื่อเสริมสร้างภูมิปัญญา แสวงหาอัตลักษณ์ที่ควรค่าแก่ความภาคภูมิใจ และฝากไว้ในบรรณพิภพ ขออัญเชิญพรพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ผู้มาเยี่ยม จารใจดอตคอม May all readers be blessed with pure preseverance, sharp wisdom and complete physical health. by... H.M.King Bhumibol Adulyadej ขอจงมีความเพียรที่บริสุทธิ์ ปัญญาที่เฉียบแหลม กำลังกายที่สมบูรณ์
Role of Monarchy in Thai Political and Social
      Development with Special Reference to King
      Bhumibol Adulyadej
พระอัจฉริยปรีชญาแห่งพระมหากษัตริย์ไทย
     ในการสร้างสรรค์ภาษาและวรรณกรรม

พระอัจฉริยปรีชญาในการสร้างสรรค์ภาษา
      และวรรณศิลป์

สไลด์ประกอบการบรรยายเรื่องพระอัจฉริยปรีชญาฯ

ตามรอยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
      เฉลิมพระเกียรติเนื่องในมหามงคลอุดมวโรกาสครบ
      ๗ รอบ พระชนมพรรษา

Jarnjai Home Page
Copyright © 2009 jarnjai.com. All rights reserved.
 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ :