เว็บไซต์ของคนรักภาษาและวรรณกรรมไทย เพื่อเสริมสร้างภูมิปัญญา แสวงหาอัตลักษณ์ที่ควรค่าแก่ความภาคภูมิใจ และฝากไว้ในบรรณพิภพ ขออัญเชิญพรพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ผู้มาเยี่ยม จารใจดอตคอม May all readers be blessed with pure preseverance, sharp wisdom and complete physical health. by... H.M.King Bhumibol Adulyadej ขอจงมีความเพียรที่บริสุทธิ์ ปัญญาที่เฉียบแหลม กำลังกายที่สมบูรณ์
 

  
                       ด้วยจงรักภักดีธุลีพระบาท                    สุคันธมาศกลั่นฤดีวจีถวาย
                      ขอพระทรงสถิตมั่นนิรันตราย                เป็นโคมฉายและมิ่งขวัญนิรันดร์เทอญ

                                                                               
                                                                                ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ 
                                                                   ข้าพระพุทธเจ้า กองบรรณาธิการ จารใจดอตคอม


ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ๒๕๔๐
ราชภัฏนครปฐม บังคมบาท ๒๕๔๑
จาตุรวรรษราชภัฏสดุดี ๒๕๔๒
ราชภัฏนครปฐม บังคมบาท ๒๕๔๓
ราชภัฏ "สุริยะ" อาศิรวาท ๒๕๔๔
ศรีทวารวดี กตเวทีสดุดีมหาราชา ๒๕๔๔
คีตมหาราชาอาเศียรวาท ๒๕๔๕
ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ๒๕๔๖
นาฏวรรณกรรมเฉลิมพระเกียรติ ๒๕๔๗
ทีฆายุโก โหตุ ธมฺมิกมหาราชา ๒๕๔๘
มหาราชสดุดีกตเวทิตาวจีปณิธาน ๒๕๔๘
มหาราชดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ๒๕๔๙
ราชภัฏมหาอาศิรวาท ๒๕๔๙
บุญไทย ธ ปกศีรษ์ ๒๕๕๐
อศิรวาทะประณามพจน์ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๒
ธ คือฉัตรโพธิ์ไทรหลักชัยชาติ ๒๕๕๖
๕ ธันวา-วันมหามงคลไทย
 
Jarnjai Home Page
Copyright © 2009 jarnjai.com. All rights reserved.
 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ :