เว็บไซต์ของคนรักภาษาและวรรณกรรมไทย เพื่อเสริมสร้างภูมิปัญญา แสวงหาอัตลักษณ์ที่ควรค่าแก่ความภาคภูมิใจ และฝากไว้ในบรรณพิภพ ขออัญเชิญพรพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ผู้มาเยี่ยม จารใจดอตคอม May all readers be blessed with pure preseverance, sharp wisdom and complete physical health. by... H.M.King Bhumibol Adulyadej ขอจงมีความเพียรที่บริสุทธิ์ ปัญญาที่เฉียบแหลม กำลังกายที่สมบูรณ์

          พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีกระแสพระราชดำรัสดังกล่าว เมื่อครั้งเสด็จฯ ไปเป็นประธาน และทรงร่วมอภิปรายกับผู้ทรงคุณวุฒิ ในการประชุมทางวิชาการของชุมนุมภาษาไทย   คณะอักษรศาสตร์   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๐๕ ต่อมารัฐบาลได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๔๒ อันเป็นปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมายุครบ ๖ รอบ   กำหนดให้วันที่ ๒๙ กรกฎาคมของทุกปีตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา ให้เป็น “ วันภาษาไทยแห่งชาติ ”

          นอกจากนี้ยังได้มีพระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๙กรกฎาคม ๒๕๑๒ ความว่า “ ในปัจจุบันนี้ปรากฏว่า ได้มีการใช้คำออกจะฟุ่มเฟือยและไม่ตรงกับความหมายอันแท้จริงอยู่เนืองๆ ทั้งออกเสียงก็ไม่ถูกต้องตามอักขรวิธี ถ้าปล่อยให้เป็นไปดังนี้ ภาษาของเราก็มีแต่จะทรุดโทรม ชาติไทยเรามีภาษาของเราใช้เองเป็นสิ่งอันประเสริฐอยู่แล้ว เป็นมรดกอันมีค่าตกทอดมาถึงเราทุกคน จึงมีหน้าที่จะตัองรักษาไว้ ฉะนั้น จึงขอให้บรรดานิสิตและบัณฑิต ตลอดจนครูบาอาจารย์ได้ช่วยกันรักษาและส่งเสริมภาษา ซึ่งเป็นอุปกรณ์และหลักประกันเพื่อความเจริญวัฒนาของประเทศชาติ ”

   

        กวีสง่าแม้น
คำเพราะคือสังวาล
ควรเพิ่มพิริยการ
กอปรกิจประเสริฐแล้ว
        อย่ากลัวถูกติพ้น
ใครติก็ช่างใคร
เราไทยอักษรไทย
ใครติสิคือเส้อ
          นานาประเทศล้วน
คนที่รู้หนังสือ
ใครเกลียดอักษรคือ
ใครเยาะกวีไซร้

มณีสาร
กอบแก้ว
กวีเวท   เทอญพ่อ
ไป่ต้องร้อนตัว
เกินสมัย  หน่อยเลย
อย่าเก้อ
เราแต่ง   สิฮา
ไม่รู้สีสา
นับถือ
แต่งได้
คนป่า
แน่แท้คนดง

พระราชนิพนธ์ในพระมหาธีรราชเจ้า   
Jarnjai Home Page 


สวรรค์ชั้นกวี

สรวงสวรรค์ชั้นกวีรุจีรัตน์
ผ่องประภัศร์พลอยหาวพราวเวหา
พริ้งไพเราะเสนาะกรรณวัณณนา
สมสมญาแห่งสวรรค์ชั้นกวี

       อิ่มอารมณ์ชมสถานวิมานมาศ
       อันโอภาศแผ่ผายพรายรังสี
       รัศมีมีเสียงเพียงดนตรี
       ประทีปทีฆรัสสะจังหวะโยน

รเมียรไม้ใบโบกสุโนคเกาะ
สุดเสนาะเสียงนกซึ่งผกโผน
โผต้นนั้นผันตนไปต้นโน้น
จังหวะโจนส่งจับรับกันไป

       เสียงนกร้องคล้องคำลำนำขับ
       ดุริยศัพท์สำนึกเมื่อพฤกษ์ไหว
       โปรยประทิ่นกลิ่นผกาสุราลัย
       เป็นคลื่นในเวหาศหยาดยินดีฯ

บังคมคัลอัญชลีกวีเทพ
ซึ่งสุขเสพย์สำราญมาณศรี
ณภพโน้นในสวรรค์ชั้นกวี
แลภพนี้ในถ้อยที่ร้อยกรอง

       ไม่มีเวลาวายในภายน่า
       เนาในฟ้าในดินทั้งถิ่นสอง
       เชิญสดับรับรศบทลบอง
       ซึ่งข้าปองสดุดีกวีเอย ๚ะ๛

พระนิพนธ์
กรมหมื่นพิทยาลงกรณ (น.ม.ส.)

Copyright © 2009 jarnjai.com. All rights reserved.
 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ :